Odszkodowanie i zadośćuczynienie za upadek na oblodzonym lub nieodśnieżonym chodniku.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za upadek na oblodzonym lub nieodśnieżonym chodniku.

12 grudnia 2017

Osobie poszkodowanej w następstwie upadku na oblodzonym lub nieodśnieżonym chodniku przysługuje nie tylko odszkodowanie (np. za zniszczone ubranie lub przedmioty, które miała przy sobie, za poniesione wydatki na leczenie, za opiekę w okresie leczenia i rekonwalescencji, za koszty dojazdu do placówek medycznych i rehabilitacje), ale również zadośćuczynienie za ból i cierpienie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Niezastosowanie się do ustawowego obowiązku lub jego nieprawidłowe wypełnienie skutkuje powstaniem odpowiedzialności po stronie właściciela nieruchomości.

Przy zgłaszaniu szkody należy pamiętać o prawidłowym ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego. Wbrew pozorom bardzo często jest to najtrudniejszy etap dochodzenia roszczeń. Dla przykładu gmina będąca właścicielem chodnika przylegającego bezpośrednio do nieruchomości, która jest własnością spółdzielni mieszkaniowej nie ponosi odpowiedzialności za należyte utrzymanie tego chodnika. W tym przypadku za odśnieżenie będzie odpowiadała sama spółdzielnia. Jednak sytuacja zmienia się, jeżeli między tym chodnikiem a nieruchomością spółdzielni będzie znajdował się pas zielenie, którego właścicielem jest gmina. Wówczas za prawidłowe utrzymanie takiego chodnika będzie odpowiadała gmina. Natomiast w przypadku powierzenia firmie profesjonalnie zajmującej się odśnieżaniem gmina lub spółdzielnia na której dotychczas ciążył obowiązek uprzątnięcia śniegu zwolni się z takiego obowiązku. Niestety w praktyce dość często kolejne podmioty do których zgłaszana jest szkoda mówiąc kolokwialnie przerzucają się odpowiedzialnością, co znacznie wydłuża proces jej likwidacji.

Dlatego też niezwłocznie po upadku należy, o ile oczywiście stan zdrowia na to pozwala, poprosić świadków zdarzenia o ich dane personalne oraz wykoć telefonem komórkowym zdjęcia miejsca upadku. Jeżeli natomiast poszkodowany z uwagi na zakres doznanych obrażeń nie jest w stanie odpowiednio udokumentować miejsca zdarzenia to należy wówczas poprosić znajomych lub kogoś z rodziny, aby jak tylko będą mogli udali się na miejsce upadku i je sfotografowali. Jest to niezwykle istotne, gdyż bardzo często w praktyce można spotkać się z sytuacjami, gdy podmioty odpowiedzialne odmawiają wypłaty odszkodowań przykładowo wskazując, że w danym dniu chodnik był prawidłowo odśnieżony, albo nie był oblodzony lub jak zostało to już wyżej przedstawione, że do upadku doszło w innym miejscu, co wyłącza ich odpowiedzialność.

Posiadając wiedzę o podmiocie odpowiedzialnym, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia oraz zdjęcia i świadków wskazujących na nieprawidłowe utrzymanie chodnika nie pozostaje już nic innego jak tylko zgłosić szkodę i czekać na należne nam zadośćuczynienie i odszkodowanie.