Jednymi z najczęściej toczących się postępowań w sądach cywilnych są sprawy o zapłatę. Zwykle związane są one z wykonaniem zobowiązań wynikających z umów najmu, wykonania usługi lub umowy sprzedaży. Jeśli w przypadku niezaspokojonej wierzytelności kolejne upomnienia nie przynoszą skutku, rozwiązaniem bywa postępowanie w sądzie (np. we Wrocławiu)

Postępowanie nakazowe to tak zwane postępowanie odrębne. Nakaz zapłaty wydany w takim trybie pozwala szybciej odzyskać od dłużnika należności. Zwykle orzeczenie w tej sprawie wydawane jest na podstawie pozwu w czasie niejawnego posiedzenia, w którym nie uczestniczą strony. Jeśli dojdzie do uprawomocnienia takiego orzeczenia, to będzie miał ono skutki wyroku sądowego.

Nakaz zapłaty jest zwykle wydawany na podstawie mocnych i pewnych dowodów w ramach tzw. uproszczonej procedury sądowej. Oznacza to, że orzeczenie zostało wydane bez wyznaczonej rozprawy, wyłącznie na podstawie przedstawionych dokumentów i twierdzeń, jakie wierzyciel zawarł w pozwie.

Nakaz taki wraz z pozwem i pouczeniem o możliwości odwołania dostarczany jest dłużnikowi. Może on w ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia wnieść sprzeciw lub przedstawić zarzuty wobec otrzymanego pisma. Odpowiedź na otrzymane orzeczenie należy złożyć w sądzie, który wydał nakaz. Złożenie sprzeciwu oznacza, że dotychczas obowiązujący dokument traci moc (nie dzieje się tak jednak w przypadku wniesienia zarzutów). Sprawa zaczyna się więc w zasadzie od nowa, odtąd jednak przy udziale pozwanego.

Niezależnie od tego, czy wniesiono sprzeciw, czy zarzuty sąd wyznaczy rozprawę, podczas której wysłucha argumentów dłużnika i zadecyduje o słuszności odwołania. Może oddalić powództwo, zasądzić dług w części lub w całości.

Jeśli dłużnik w wyznaczonym terminie nie wniesie zarzutów ani sprzeciwu, wówczas nakaz staje się prawomocny. Oznacza to konieczność zaspokojenia roszczenia pod groźbą egzekucji.

W momencie otrzymania nakazu zapłaty warto skorzystać z profesjonalnej porady prawnej (np. radcy Macieja Wrzołka z Wrocławia).

Przed podpisaniem umowy dokonuję oceny sprawy oraz każdorazowo przedstawiam najkorzystniejszą ofertę współpracy. W sprawach odszkodowawczych wynagrodzenie w przeważającej części uzależnione jest od efektów mojej pracy.

Radca Prawny Maciej Wrzołek

Nakaz zapłaty Wrocław Kancelaria

Radca prawny Maciej Wrzołek

Zapraszam do mojej kancelarii we Wrocławiu.

W celu zapewnienia Państwu maksymalnej wygody, ze względu na możliwą moją nieobecność w siedzibie kancelarii uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.

numer telefonu: 694 418 856
e-mail: radcaprawny@wrzolek.pl