„Odszkodowania” za wypadek komunikacyjny – szkoda na osobie

20 lipca 2017

W dzisiejszym wpisie chciałbym przybliżyć problematykę roszczeń jakie przysługują poszkodowanym i ich rodzinom na skutek szkód powstałych w wypadkach komunikacyjnych.

Osobie poszkodowanej w wypadku należy się nie tylko odszkodowanie za uszkodzony samochód, czy rzeczy osobiste, ale również szereg innych roszczeń takich jak: zadośćuczynienie za ból i cierpienie, odszkodowanie za poniesione wydatki na leczenie, odszkodowanie za opiekę sprawowaną w okresie leczenia i rekonwalescencji, odszkodowanie za koszty dojazdu do placówek medycznych i rehabilitacje oraz różnego rodzaju renty. Natomiast jeżeli w wyniku wypadku zginął członek rodziny to wówczas jego najbliższym należy się zadośćuczynienie.

Świadczenia jakie przysługują poszkodowanym lub ich najbliższym przy szkodach osobowych najogólniej można podzielić na trzy grupy – odszkodowania za wypadek, zadośćuczynienie za wypadek oraz zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

     1. Odszkodowania za wypadek

Cel odszkodowania, który przysługuje poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym pozostaje taki sam, jak w przypadku każdej odpowiedzialności odszkodowawczej – jest nim restytucja stanu istniejącego przed wypadkiem, a jeśli jego przywrócenie nie jest możliwe, zastąpienie stanu dawnego stanem, w którym poszkodowanemu zostaną zapewnione warunki życiowe zbliżone do tych, jakie miał przed wyrządzeniem mu uszczerbku. W związku z powyższym poszkodowanemu przysługują takie roszczenia jak:
 1. zwrot kosztów leczenia (lekarstwa, prywatne konsultacje medyczne z uwagi na długie kolejki do specjalistów w ramach leczenia przez NFZ, rehabilitacje, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny)
 2. zwrot kosztów opieki (opieka może być sprawowana przez najbliższych członków rodziny)
 3. zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych (bilety lub koszty paliwa)
 4. renty:
a) z tytułu zwiększonych potrzeb
b) z tytułu utraty możliwości zarobkowania
c) renta z tytułu zmniejszenia się widoków poszkodowanego na przyszłość

     2. Zadośćuczynienie za wypadek

Obok odszkodowania za wypadek komunikacyjny osobie, która ucierpiała na skutek wypadku komunikacyjnemu przysługuje również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Podstawowym kryterium określającym rozmiar należnego zadośćuczynienia jest rozmiar doznanej krzywdy tj. rodzaj, charakter, długotrwałość cierpień fizycznych, ich intensywność i nieodwracalność ich skutków. Ocenie podlegają również cierpienia psychiczne związane zarówno z ich przebiegiem, jak i w razie ich nieodwracalności ze skutkami, jakie wywołują w sferze życia prywatnego i zawodowego.

     3. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługuje odpowiednia suma tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Należy pamiętać, że śmierć najbliższego członka rodziny jest zawsze tragedią, której nie da się w żaden sposób wycenić i nie jest to też celem zadośćuczynienia. Kwoty uzyskane po śmierci osoby najbliższej w żaden sposób nie zrekompensują straty, ale mogą pomóc bliskim zmarłego dostosować się do nowej rzeczywistości.